Agrohub Nitro Marathon

The best moments of Agrohub Nitro Marathon and key speakers thoughts are in this video.

Watch and learn tipps about agro innovations development and implementation from Olga Trofimtseva, Volodymyr Babii, Mykhailo Ivanov, Volodymyr Kravtsov, Borys Bordman, Kyrylo Kryvolap, Yuliia Poroshenko, Vitalii Shuberanski and others.